Privacyverklaring

Artikel 1 – Algemene beginselen

Als advocatenkantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.
De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.
De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u hebben in uw hoedanigheid van klant van het kantoor doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. In elk geval vragen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud.

Artikel 2 – Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Raf Belde. De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 3680 Neeroeteren, Spilstraat 18 bus 2 met als het ondernemingsnummer 0818.510.348.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Raf Belde via brief op het bovenstaande adres of via e-mail info@advocaatbelde.be.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten en beheren van de inhoud van onze website
 • Verwerken van klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie,..)
 • Analyseren van het websiteverkeer

Kortom, wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en het kantoor, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt. Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als advocatenkantoor niet naar behoren uitvoeren.

Artikel 4 – Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de onder punt 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Deze gegevens kunnen rechtstreeks worden verzameld en verwerkt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail, etc. Het kantoor verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke u zelf of uw aanverwanten hebben aangeleverd. De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan en dergelijke.
Het kantoor zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden. Als het kantoor uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren.

Artikel 5 – Ontvanger van de gegevens

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.
Uw persoonsgegevens zullen niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing worden gedeeld tenzij u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Kortom, het kantoor verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6 – Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, onderneemt het kantoor alle nodige stappen op het gebied van veiligheid en organisatie, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Het kantoor maakt dan ook gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.
De persoonsgegevens die het kantoor verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van het advocatenkantoor, of bepaalde personen of entiteiten waarmee het kantoor een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
Het kantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via brief of via info@delbrouck-daeninck.be.

Artikel 7 – Bewaringstermijn

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Wij bewaren de klantengegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • Wij bewaren de klantengegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.

Artikel 8 – Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt.
Het kantoor is alleen verplicht de gegevens van de betrokkene te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor het kantoor de gegevens gebruikt.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delbrouck-daeninck.be.

Artikel 9 – Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens wil het kantoor u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : contact@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Artikel 10 – Update van deze privacyverklaring

Het kantoor zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.